" /> วิสัยทัศน์/พันธกิจ

นายบุญธรรม จันขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอวน
น.ส.สำเนา ทองกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอวนสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/02/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 752068
Page Views 1468545
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์
ตำบลอวนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำชุมชนเข้มแข็ง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สู่คุณภาพชีวิตที่ดี

********************************************

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอวน
 
1. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
2. ส่งเสริมการศึกษา/เทคโนโลยี/แหล่งเรียนรู้
3. จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียง
6. ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น
7. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

**************************************************************

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวกในการสัญจร
2. มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
3. มีไฟฟ้าใช้สำหรับการเกษตรอย่างทั่วถึง
4. ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลได้มาตรฐาน
7. ให้โรงเรียนมีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
8. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและการได้รับบริการอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ
9. มีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
10. ดำเนินการเพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
11. เด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการที่อยู่ในระบบดูแลของท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมพัฒนาและให้ความช่วยเหลือ
12. ให้มีน้ำเพื่อการเกษตรมละเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปี
13. ให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
14. ให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ต่อครัวเรือนไม่ตกเกณฑ์
15. ให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม ความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น