นายบุญธรรม จันขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอวน
น.ส.สำเนา ทองกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอวนสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/02/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 751965
Page Views 1468416
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.อวน ปประจำปีงบประมาณ 2565
ประชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.อวน
************************
            กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอวน จะจัดทำแผนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอวน ส่งแผนงาน/โครงการให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอวน ภายในวันที่ 15  มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

    ลักษณะของกิจกรรมที่จะของบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
            กิจกรรมเพื่อสนับสนุนสามารถแยกได้เป็น 5 ประเภท คือ
            1. กิจกรรมเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเน้นเรื่องการการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
            2. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ได้ดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ และกรณีมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อโครงการ
            3. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด
            4. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ   5. กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็นเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้
            ผู้มีสิทธิ์ที่จะขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ระดับพื้นที่หรือท้องถิ่นนี้ ได้แก่
-        สถานบริการ หมายถึง สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย  หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆและสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม
-        หน่วยบริการ หมายถึงสถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
-        หน่วยงานสาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ เช่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ของเทศบาล) ส่วนสาธารณสุข (ขององค์การบริหารส่วนตำบล) เป็นต้น
-        หน่วยงานอื่น หมายถึง หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่อาจดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคได้ในขอบเขตหนึ่ง เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา วัด เป็นต้น
-        กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หมายถึง องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภาคเอกชน ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออื่นตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ซึ่งเป็นการรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งนี้จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้
ประชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.อวน ติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.อวน เบอร์โทรศัพท์ 0-5471-8286

***สามารถดาวโหลดแบบเสนอโครงการตามแนบนี้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89 KB
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2565   อ่าน 101 ครั้ง