" /> ITA026 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล :: องค์การบริหารส่วนตำบลอวน ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นายบุญธรรม จันขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอวน
น.ส.สำเนา ทองกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอวนสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/02/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 752181
Page Views 1468679
 
ITA026 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ( (01 พ.ค. 2565 | อ่าน 11 ครั้ง))
ประกาศ ก.อบต.จ.น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 ( (17 ก.พ. 2565 | อ่าน 48 ครั้ง))
ประกาศ ก.อบต.จ.น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ( (17 ก.พ. 2565 | อ่าน 50 ครั้ง))
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ( (17 ก.พ. 2565 | อ่าน 53 ครั้ง))
ประกาศ ก.อบต.จ.น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องแข่งขัน พ.ศ.2564 ( (17 ก.พ. 2565 | อ่าน 47 ครั้ง))
ประกาศ ก.อบต.จ.น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร ส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562 ( (17 ก.พ. 2565 | อ่าน 50 ครั้ง))
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 ( (17 ก.พ. 2565 | อ่าน 71 ครั้ง))
ประกาศ ก.อบต.จ.น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกราชการไปแล้วกลับเข้าราชการ พ.ศ.2563 ( (17 ก.พ. 2565 | อ่าน 50 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ( (26 ม.ค. 2565 | อ่าน 71 ครั้ง))