" /> ITA038 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร :: องค์การบริหารส่วนตำบลอวน ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นายบุญธรรม จันขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอวน
น.ส.สำเนา ทองกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอวนสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/02/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 752182
Page Views 1468680
 
ITA038 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ ( (18 พ.ค. 2565 | อ่าน 2 ครั้ง))
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ( (26 เม.ย. 2565 | อ่าน 19 ครั้ง))
กิจกรรมและสนับสนุนหรือการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ปี 65 ( (25 เม.ย. 2565 | อ่าน 28 ครั้ง))
นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ( (08 มี.ค. 2565 | อ่าน 44 ครั้ง))
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ( (08 มี.ค. 2565 | อ่าน 42 ครั้ง))
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ( (08 มี.ค. 2565 | อ่าน 45 ครั้ง))
คำกล่าวเจตจำนงค์ของผู้บริหาร ( (08 มี.ค. 2565 | อ่าน 48 ครั้ง))
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ( (08 มี.ค. 2565 | อ่าน 46 ครั้ง))
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลอวน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2562 ( (08 มี.ค. 2565 | อ่าน 46 ครั้ง))
งดรับของขวัญ ( (26 ม.ค. 2565 | อ่าน 69 ครั้ง))
วันที่ 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ( (18 พ.ค. 2564 | อ่าน 138 ครั้ง))
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.อวน ( (14 พ.ค. 2564 | อ่าน 113 ครั้ง))
กิจกรรมและสนับสนุนหรือการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ปี 64 ( (15 มี.ค. 2564 | อ่าน 31 ครั้ง))