" /> กฏหมายน่ารู้ :: องค์การบริหารส่วนตำบลอวน ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นายบุญธรรม จันขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอวน
น.ส.สำเนา ทองกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอวนสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/02/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 752060
Page Views 1468535
 
กฏหมายน่ารู้
พระราชบัญญัติเลือกต้้งพ.ศ. 2562 ( (13 ส.ค. 2563 | อ่าน 127 ครั้ง))
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.6/ว5435 ลว. 12 ก.ย. 62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ ( (13 ส.ค. 2563 | อ่าน 408 ครั้ง))
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2850 ลว. 18 ธ.ค. 60 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( (13 ส.ค. 2563 | อ่าน 118 ครั้ง))
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2850 ลว. 18 ธ.ค. 60 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( (13 ส.ค. 2563 | อ่าน 168 ครั้ง))
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2671 ลว. 29-11-60 เรื่อง แนวทางการรับเงินบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( (13 ส.ค. 2563 | อ่าน 130 ครั้ง))
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2517 ลว. 15 พ.ย. 60 เรื่อง แนวทางการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ.2552 และเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยห ( (13 ส.ค. 2563 | อ่าน 137 ครั้ง))
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 0357 ลว. 25 ม.ค. 60 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจำคุก ( (13 ส.ค. 2563 | อ่าน 315 ครั้ง))
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 4065 ลว. 18 พ.ย. 57 เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนในการรับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 0891.3 ( (13 ส.ค. 2563 | อ่าน 134 ครั้ง))
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลว. 15 ม.ค. 56 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ( (13 ส.ค. 2563 | อ่าน 236 ครั้ง))
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/14304 ลว. 11 ธ.ค. 55 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ( (13 ส.ค. 2563 | อ่าน 156 ครั้ง))
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1737 ลว. 3 ก.ค. 55 เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เสียอายุที่เสียชีวิตในระหว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ( (13 ส.ค. 2563 | อ่าน 150 ครั้ง))
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1586 ลว. 17 ส.ค. 53 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ( (13 ส.ค. 2563 | อ่าน 156 ครั้ง))
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ( (13 ส.ค. 2563 | อ่าน 120 ครั้ง))
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ( (13 ส.ค. 2563 | อ่าน 114 ครั้ง))
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ( (13 ส.ค. 2563 | อ่าน 114 ครั้ง))
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ( (13 ส.ค. 2563 | อ่าน 134 ครั้ง))
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4). พ.ศ. 2562. ( (13 ส.ค. 2563 | อ่าน 126 ครั้ง))
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2553 ( (13 ส.ค. 2563 | อ่าน 128 ครั้ง))
พรบ.เลือกต้ังท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ( (13 ส.ค. 2563 | อ่าน 138 ครั้ง))
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ( (13 ส.ค. 2562 | อ่าน 274 ครั้ง))